Bestyrelsen

Henrik Preben Schrøder

Formand

 • Planlægger og leder alle møder.
 • Koordinerer alle stående udvalg samt, bestyrelsens arbejde.
 • Fører tilsyn med frivilligt arbejde, som bliver udført af medlemmerne.
 • Udfærdiger skrivelser sammen med kassereren.

Svend Nowak

Næstformand

 • Stedfortræder i et og alt for formanden.
 • Forestår udlejning af foreningshuset.
 • Fører tilsyn og sørger for orden i foreningshuset, Ty i Ly og Terrassen.
 • Opsyn med rengøring af gæstetoilet.
 • Foretager indkøb til foreningshuset.
 • Har opsyn med at køkkenets service er til stede, står for indkøb af nyt.

Torben Fuglsig

Pladsmand

 • Fører tilsyn med foreningens arealer, og grønne områder.
 • Slår græs og fjerner ukrudt.
 • Har opsyn med plænetraktor, bådladen, værksted og masteskur og sørger for, at der er orden på omtalte områder.
 • Sørger for bænke og borde kommer ud og ind på deres pladser.
 • Sørger for at bådklodser kommer på plads i laden.
 • Fører tilsyn med vand og strøm på broerne og pladsen.
 • Har opsyn med affaldscontainerpladsen og tilser, at tømningsterminer overholdes.
 • Tænder/slukker for strøm den første weekend i tidsrummet den 15. november til 1. april.
 • Sender i samråd med formanden og bestyrelsen bud efter professionel arbejdskraft til udførelse af arbejde.
 • Indkalder og fører lister over medlemmernes frivillige arbejde.

Poul Erik Stytzer

Brofoged

 • Udarbejder broplan.
 • Fører tilsyn med broer.
 • Anviser plads ved broer til sejlende gæster.
 • Sørger sammen med broudvalget for indkaldelse af medlemmer, til afrensning af broer.
 • Står for anvisning af både- og bådvognspladser på vinterpladserne.
 • Står for aftaler om søsætning og optagning.
 • Sørger for at bådvogne kommer tilbage på de anviste pladser.
 • Aftaler og anviser både, som vil ligge på lånt vinterplads.
 • Aftaler søsætning og ophaling af ikke-medlemsbåde.
 • Har opsyn med bådkran, mastekran og stropper og sørger endvidere for årligt tilsyn og godkendelse af disse.
 • Har opsyn med traktor, højtryksrensere, kompressorer, donkrafte og ramslaget.
 • Står for aftaler og udlejning af foreningens trailer.
 • Afholder orienteringsmøde med nye medlemmer, sammen med kassereren.

Merete Gottschalk

Kasserer

 • Varetager foreningens økonomi.
 • Fører medlemskartotek.
 • Udfærdiger skrivelser til nye medlemmer sammen med formanden.
 • Udfører pålagt arbejde, herunder salg af bådpladser.
 • Har ansvaret for Betalingsautomat, Dieseltank og Infoskærm.
 • Afholder, sammen med brofogeden,
  orienteringsmøder med nye medlemmer.
 • Fungerer som Webmaster.

Erik Baumgarten

Festudvalgsformand

 • Arrangerer, i samarbejde med festudvalget, foreningens fester, fællesture, besøgsaktiviteter m.m.
 • Er behjælpelig med pålagte opgaver.

Margrethe Thorøe-Nielsen

Sekretær

 • Udfærdiger referater og fører foreningens protokol.
 • Sørger for at det godkendte referat kommer ind på HSF’s hjemmeside.
 • Er behjælpelig med pålagte opgaver.